promise  ● promotion of migrants in science education in Turkey

PROMISE projesinin amacı, sosyo-ekonomik statüleri ve göçmen altyapıları dolayısıyla dezavantajlı olan gençleri fen eğitiminde ve fen alanında kariyer seçmede desteklemektir. Tüm öğrenciler için eğitimde eşitliğin sağlanması amacına ulaşabilmek için projeye katılan Almanya, Avusturya ve Bosna-Hersek’te Fen Sınıfları oluşturulacaktır.

Amacımıza;

LISE Kulüp ‘leri kurularak lise düzeyindeki göçmen kız öğrenciler desteklenmesi, - bu çalışma özellikle yetenekli göçmen kız öğrencilere çalışmalarında doğrudan destek sağlamayı amaç edinmiştir.

Öğretmenlerin ve okul yönetimlerinin çokdilli/çokkültürlü öğrencilerin sorunlarına duyarlı olmaya davet edilmesi,

Öğretmen, alan uzamanı, dil ve kültürlerarası uzmanlardan oluşan PROMISE takımları yoluyla yeni öğretim kavramlarının geliştirilmesi,

Öğretmenlere çokkültürlü/çokdilli sınıflarda Fen eğitimi için özel öğretim yöntemleri eğitimi verilmesi,

Öğrencilerin yaşadıkları ülkenin öğretmenler ve eğitim uzmanları ile anavatanlarıdaki öğretmenler ile eğitim uzmanları arasında işbirliğinin oluşturulması yoluyla ulaşılacaktır.

Projeye katılan dört üniversitenin her biri kendi ülkelerinde PROMISE takımı ve LİSE Klüpleri kurmuştur. Tüm takımların yılda bir kez uluslar arası toplantıya katılacaklardır.

PROMISE takımlarının temel çalışma konuları;

Projenin Türkiye ayağında, öncelikle öğretmenlerin Fen öğretimde karşılaşılan sorunlar ve kızların bu alandaki yeri konusunda farkındalıklarının arttırılması ve sorunlara ilişkin çözüm yolları üreterek, Fen öğretiminde iyi örnekler geliştirmeleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca, Fen öğretiminde öğrencilerin kültürel etmenler nedeniyle öğrenme güçlüğü çektiği konular belirlenmeye çalışılarak, Almanya ve Avusturya’da yaşamakta olan göçmen Türk kızlarımızın kültürel ve dilsel farklılıklardan dolayı yaşadıkları sorunlar belirlenmeye çalışılacaktır. Bu amaçla Avusturya ve Almanya’daki Fen dersi öğretmenleri ile işbirliği yapılacaktır.

Lise grubunda ise kız öğrencilerin fen bilimleri alanına yönelmelerini sağlayacak, onların motivasyonlarını arttırıcı, bilimsel düşünme becerilerini geliştirici etkinlikler yapılacaktır.